روش دستگاه لیزر آماریلیس

دستگاه لیزر درختچه بودلیا ( دم موشی ) دستگاه لیزر پیازی آماریلیس
گیاه دستگاه لیزر دار و پیازدار از خانواده amaryllidaceae هستند . گیاه آماریلیس را در فضای آزاد میکارند . هیپستروم در دستگاه لیزر دان کاشته می گردد و اکثر اوقات به جهت شباهت ظاهری با نام آماریلیس شناخته میشود . هیپستروم ۹۰ نوع و بیش از ۶۰۰ مثال دورگه داراست . رنگ دستگاه لیزر ها متنوع بوده و از نگاه ظواهر به ۵ نوع بی آلایش , پرپر , مینیاتوری , عنکبوتی , شیپوری تقسیم میشوند . تعداد دستگاه لیزر ها از ۱۵ – ۲ به مقدار پیاز وابسته است .
بعضا از گونه های اپی فیت آن به خاک سبک و گردش هوا و تهویه مناسب در حوالی ریشه نیاز دارا‌هستند و در موطن خود در حفرات درختان و سوای خاک رویش می نمایند .

کاشت پیاز
پیاز را در فصل‌پاییز در خاک مرطوب بکارید . گذشته از کاشت , ۲ساعت ته پیاز را در آب ولرم قرار دهید . رطوبت معدود خاک جوانه های پیاز را تحریک می کند تا سبز شوند . آب پاشی دوچندان در این مرحله موجب پوسیدگی پیاز می گردد . دستگاه لیزر دان را در مکانی سرد و روشن قرار دهید . از هر پیاز ۴برگ بیرون میاید . در مدل آلمانی که در فصل زمستان دستگاه لیزر می‌دهد , مقدمه ساقه دستگاه لیزر ساخته شده و آن‌گاه برگ ها از خاک خارج میایند . ولی در دسته آفریقایی که در فصل‌پاییز دستگاه لیزر می دهد , رویش ساقه دستگاه لیزر و برگ هم زمان است .
از کاشت پیاز تا دستگاه لیزر دهی ۱۰ – ۷ هفته طول می‌کشد . هوای خنک و نوروفروغ مناسب عمر دستگاه لیزر ها را ارتقاء می دهد . بعداز اتمام دستگاه لیزر دهی به برگ ها اجازه دهید تا ۶ – ۵ ماه رشد کرده و کوددهی را ادامه دهید . رشد برگ ها برای پرورش پیاز مامان و پیازهای کوچکی که در بخش زیرین آن صورت می‌گیرند , زیاد اهمیت دارااست .
آب پاشی
جوانه زنی پیازها بسته به جور آن , ۸ – ۲ هفته ارتفاع می‌کشد . آب پاشی در‌این تراز بایستی خیلی معدود باشد . آبیاری مضاعف و ماندگاری آب در حوالی پیاز منجر پوسیدن پیاز می‌شود . بعد از ظهور جوانه های ساقه و برگ ها بتدریج آب پاشی را بسیار نمائید .
نوروفروغ
پیازها برای جوانه زنی و رویش و دستگاه لیزر دهی نیاز به فروغ زیاد دارا هستند و چه بسا نور بی واسطه در روزهایی که زیاد گرم نیستند . فقدان نور و روشنایی سبب ساز به عدم رشد مطلوب برگسار و عدم دستگاه لیزر دهی خواهد شد . در صورتی‌که فروغ و روشنایی از یک طرف می تابد , دستگاه لیزر دان را بچرخانید تا ساقه در راستای نوروفروغ کج نشود .
دما